Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

την Κυριακή 5 Ιουλίου,

ώρα 10:00 π.μ. στο Tatoi Dog Playground,

Τατοΐου 169, Αχαρνές

με θέματα:

Α. απολογισμός οικονομικού έτους 2019 και διαχειριστικός έλεγχος

Β. αρχαιρεσίες προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.