Εκτροφεία του ομίλου που έχουν τουλάχιστον μια δηλωμένη γέννα στον ΚΟΕ.