Στις 15 Ιουλίου ο όμιλος έγινε αποδεκτός και από τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος.

http://www.koe.gr/index.php/el/koe/omiloi