Εκτροφεία του ομίλου με επωνυμία και αριθμό καταχώρησης από την FCI και έχουν τουλάχιστον μια δηλωμένη γέννα στον ΚΟΕ.