Εκτροφεία του ομίλου με επωνυμία και αριθμό καταχώρησης από την FCI.

(Χορηγούμενη σελίδα)